Regulamin

 

Regulamin

 

 

obowiązujący od dnia 20, czerwiec, 2017 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1.

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://fitmeat.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Krysnorb Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Jaśle pod numerem KRS 0000681258, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej Nip 6852332718,Regon 36748168200000

Dane kontaktowe:

a)
adres pocztowy:
Krysnorb Sp.z o.o.
Czeluśnica 160A
38-204 Czeluśnica gmina Tarnowiec

b)
adres poczty elektronicznej: fitmeat@krysnorb.pl

c)
numer telefonu +48 13 440 61 19

Numer faksu 134406119

d)
numer rachunku bankowego
mBank 58114012250000495396001001


2.
W niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a)
Krysnorb Sp.z o.o.- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Krysnorb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeluśnica 160 A , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000681258, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej Nip 6852332718,Regon 36748168200000).

b)
Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Krysnorb sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.fitmeat.pl

c)
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

d)
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Krysnorb 
Sp. z o.o. niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym.

e)
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Krysnorb sp. z o.o. przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

f)
Dzień roboczy – dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobot i niedziel i określonych ustawą świąt)

3.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4.
Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe oraz są produktami pełnowartościowymi.

5.
Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlenie stron WWW, a także posiadanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.


§ 2 Rejestracja i logowanie

1.
Krysnorb sp. z o.o świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem: https://www.fitmeat.pl

2.
Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

3.
Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

4.
Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 

§ 3 Składanie zamówień

1.
Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego.

2.
Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.
W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego https://www.fitmeat.pl skompletować zamówienie, wskazać adres dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „ZAMAWIAM” co oznacza, że konsument wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.
Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „złóż zamówienie”, Klient wybiera adres dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

5.
W formularzu zamówienia należy wskazać:

a)
imię i nazwisko oraz adres Klienta,

b)
numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

c)
dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

6.
Alternatywnym sposobem zapłaty, jest dokonanie przelewu bankowego na podany niżej numer rachunku bankowego: 58114012250000495396001001

7.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

a)
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

b)
Zamówienia możecie Państwo założyć telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą faksu. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo droga mailową potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Prosimy o konieczne zapoznanie się z treścią e-maila i sprawdzenie poprawności zawartych w nim danych. W razie stwierdzenie niezgodności przesłanych przez nas danych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer podany w e-mailu .


§ 4 Ceny towarów

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Całkowita wartość zamówienia („RAZEM”) obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

6. Realizacja zamówienia. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu jego złożenia jednak najczęściej jest to dzień następny.

7. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

8. Przy płatności przelewem tradycyjnym czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania się wymaganej kwoty na rachunku bankowym firmy Krysnorb sp. z o.o.

 

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

3.
Konsument może odstąpić od umowy informując Krysnorb sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Krysnorb Sp.z o.o. Czeluśnica 160A 38-204 Czeluśnica gmina Tarnowiec, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fitmeat@krysnorb.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Krysnorb sp. z o.o. przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6.
W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Krysnorb sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Krysnorb Sp.z o.o. 38-204 Czeluśnica gmina Tarnowiec, z dopiskiem „Zwrot”.

7.
Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8.
W przypadku odstąpienia od umowy Krysnorb sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Krysnorb sp. z o.o. .

9.
Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca.

10.
Zwrot płatności zostanie dokonany przez Krysnorb sp. z o.o. przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11.
Krysnorb sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady Prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014, poz.121)

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową sprzedaży, a więc jeśli towar nie posiada odpowiednich właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia. Jeśli towar nie posiada właściwości o których sprzedawca zapewnił klienta, nie nadaje się do celu, o których Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia, lub gdy towar został dostarczony Klientowi w stanie niekompletnym.

Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Siedzibie firmy w godzinach otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Krysnorb Sp.z o.o. Czeluśnica 160A 38-204 Czeluśnica gmina Tarnowiec „Reklamacja”.

Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Krysnorb sp. z o.o. rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Krysnorb sp. z o.o. zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Abyśmy mogli uwzględnić reklamacje z powodu uszkodzonego towaru w transporcie niezbędny jest protokół szkody spisany w obecności kuriera.


§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.
Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)
uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Krysnorb sp. z o.o.

b)
uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2.
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3.
W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

4.
Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5.
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

7.
W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

§ 8 Regulamin Promocji

  1. Promocja darmowa dostawa od 400 zł

Ta promocja obowiązuje za zamówienia przekraczające kwotę 400 zł.Przesyłki objęte promocją są realizowane jedynie za pośrednictwem Inpost Kurier oraz Inpost Paczkomaty i tylko przy wybraniu takiej opcji przy składaniu zamówienia system automatycznie po przekroczeniu kwoty w wysokości 400 zł. nie doliczy kosztów dostawy. Promocja obowiązuje tylko przy wyborze płatności przelewem.

Promocja obowiązuje tylko na terenie Polski.

Promocja darmowa dostawa będzie obowiązywać od 01.03.2020 r.

Czas promocji nie został ograniczony czasowo i obowiązuje bezterminowo bądź do odwołania .

 

§ 9 Zasady przyznawania i wymiany punktów w programie lojalnościowym

 

1. Warunkiem uzyskania możliwości pozyskania i wymiany punktów jest rejestracja Klienta w Sklepie internetowym FITMEAT.

2. Punkty naliczane są w ten sposób, że za każdy produkt o wartości 10 zł jednorazowo wydane w Sklepie internetowym saldo punktowe zostaje powiększone o 100 punktów.

3. Klient otrzymuje dodatkowe 200 punktów po potwierdzeniu zapisu na newsletter.

4. Klient otrzymuje dodatkowe 200 punktów po dodaniu opinii o produkcie.

5. Rabat naliczany jest automatycznie przy każdych zakupach. Punkty nie są odejmowane z konta Klienta.

Wysokość rabatu:

4% - po zgromadzeniu przez klienta 16000 punktów

6% - po zgromadzeniu przez klienta 29000 punktów

8% - po zgromadzeniu przez Klienta 42000 punktów

 

 

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

1.
Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2.
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3.
Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych, istnieje możliwość poprawienia oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32. Ustawy o ochronie danych osobowych.

4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1.
Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2.
Krysnorb sp. z o.o. honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

3.
Firma Krysnorb sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby informacje podane na stronie internetowej www.fitmeat.pl były rzetelne i nie zawierały błędów. Jednakże na stronie mogą pojawić się rozbieżności powstałe przez czynnik ludzki.

4.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest zgodny z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 roku (Dz.U.2014.poz.827).

5.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, to pierwszeństwo mają te przepisy.

6.
Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwiec 2017 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

Załącznik nr 1 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY (kliknij aby pobrać)

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (kliknij aby pobrać)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl